Paragraaf F: Verbonden partijen

Inleiding

Soms kunnen gemeenten taken gezamenlijk met andere gemeenten effectiever en efficiënter uitvoeren dan alleen. In de loop der jaren is dan ook een groot aantal samenwerkingsverbanden ontstaan die gemeentelijke taken overnemen maar waarvoor de afzonderlijke gemeenten wel verantwoordelijk blijven. Niet elk samenwerkingsverband is een verbonden partij. Bij een verbonden partij heeft de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang. Een bestuurlijk belang wil zeggen dat zij een zetel in het bestuur of stemrecht heeft. Een financieel belang wil zeggen dat de gemeente geldmiddelen ter beschikking stelt aan de verbonden partij.

Visie en beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen

De gemeente Alphen-Chaam heeft een positieve houding ten aanzien van samenwerken met andere gemeenten en organisaties. Samenwerkingsverbanden kunnen belangrijke voordelen opleveren met betrekking tot kosten, doelmatigheid en kwaliteit van de te leveren producten. Individuele gemeenten zijn soms te klein om kwalitatief goede producten tegen een acceptabele kostprijs te leveren. Samenwerking kan zich uitstrekken over alle beleidsterreinen (programma’s) en op het gebied van de bedrijfsvoering en kan daarbij diverse vormen aannemen (openbaar lichaam, gemeenschappelijke regeling, centrumgemeente etc.). Soms zijn verbonden partijen wettelijk voorgeschreven zoals bijvoorbeeld de veiligheidsregio en de omgevingsdienst. Voor het aangaan van een verbonden partij moet aan de volgende criteria worden voldaan:

  1. Er is sprake van een publiek belang.
  2. Het publieke belang kan niet goed behartigd worden door middel van subsidies, regelgeving, toezicht of het inkopen van diensten of producten.
  3. Een verbonden partij is de beste organisatievorm om de taken uit te voeren.
  4. De (financiële) risico's die gepaard gaan met het aangaan van een verbonden partij staan in een redelijke verhouding tot het te dienen publieke belang.