Inleiding

Financieel meerjarenperspectief 2017-2020

In deze inleiding geven wij een toelichting op de aanpassingen van het financieel
meerjarenperspectief ná het vaststellen van de Perspectiefnota 2017-2020. De voorstellen voor nieuw beleid en budgetbijstellingen bestaand beleid die in de perspectiefnota zijn opgenomen zijn in deze meerjarenbegroting 2017-2020 verwerkt, zowel financieel als tekstueel.

Het vertrekpunt voor de begroting 2017 is de perspectiefnota 2017. Het financieel
meerjarenperspectief 2017-2020 zag er in de perspectiefnota, die in de raadsvergadering van 30 juni 2016 is vastgesteld, als volgt uit:

Bij het opstellen van de (meerjaren)begroting 2017 - 2020 zijn de volgende aanpassingen verwerkt:  

De toelichting van deze aanpassingen is als volgt:

programma 0. Bestuur en ondersteuning

taakveld 010 Bestuur
Zoals al aangekondigd in de perspectiefnota wordt nu voorgesteld de formatie van de wethouders met 0,75 FTE uit te breiden. Het aantal raadsleden neemt met twee toe als het aantal inwoners meer dan 10.000 wordt. Daarnaast is de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant verhoogd (Rewin). Tenslotte leidt de overgang van medewerkers naar de ABG-organisatie voor de afzonderlijke gemeenten tot een forse overschrijding van de 1,2% vrije ruimte van het fiscale loon voor de WerkKostenRegeling (WKR). In de situatie voor 2016 werd de overschrijding van de vrije ruimte door de wethouders en raadsleden gecompenseerd door een onderschrijding van de vrije ruimte door de overige personeelsleden. Dit resulteert in een structurele eindheffing aan de Belastingdienst.

programma 1. Veiligheid

taakveld 120 Openbare orde en veiligheid
Voor de aanpak van illegale bebouwing en bewoning binnen het project Veilig Recreëren wordt voorgesteld extra budget beschikbaar te stellen van € 20.000. Daarnaast worden extra middelen ingezet voor het nemen van fysieke veiligheids-maatregelen op recreatieterrein 't Zand, onder andere camera's. Het betreft hier een investering van € 30.000.

programma 4. Onderwijs

taakveld 420 Onderwijshuisvesting
Door een structurele toename van het aantal leerlingen is een uitbreiding van de Mattheusschool in of aan het dorpshuis De Leeuwerik noodzakelijk. De financiële gevolgen zijn nog niet bekend zodat een PM post is opgenomen.

programma 5. Sport, cultuur en recreatie

taakveld 510 Sportbeleid en activering
In de perspectiefnota is het inzetten van buurtsportcoaches al vermeld. Toen was het precieze financieringsmodel nog niet bekend. Inmiddels is dat wel bekend en resulteert in een nadelige bijstelling van de raming met € 10.000 ten opzichte van de raming in de perspectiefnota.

taakveld 520 Sportaccommodaties
Voor de renovatie van het hoofdveld van voetbalvereniging Viola is een bedrag nodig van € 65.000, wat resulteert in jaarlijkse kapitaallasten van € 6.000.
Door een wijziging van de in de perspectiefnota geraamde investeringsbedragen van € 850.000 per gymzaal naar € 775.000 per gymzaal, en de daarbij gehanteerde afschrijvingssystematiek dalen de lasten.

taakveld 570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Voor het op een ecologische manier onderhouden van de bermen is een extra budget nodig.
Deze toevoeging komt in de eerste begrotingswijziging te vervallen, omdat deze abusievelijk dubbel is opgenomen.

programma 6 Sociaal domein

taakveld 660 Maatwerkvoorzieningen WMO
Bij het kleinschalig collectief vervoer is een financieel voordeel.

programma 7 Volksgezondheid en milieu

taakveld 710 Volksgezondheid
De raming van de bijdrage aan de GGD West-Brabant was niet correct opgenomen in de begroting.

taakveld 740 Milieubeheer
De bijdrage aan de omgevingsdienst stijgt in 2017 door diverse oorzaken.

 programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

taakveld 830 Wonen en bouwen
In Chaam wordt een tweede CPO initiatief opgestart. Daarvoor is een voorbereidingskrediet nodig van € 25.000. Aangezien dit bedrag ten laste komt van de algemene reserve zijn er geen financiële gevolgen voor de reguliere exploitatie.

Overhead

taakveld 040 Overhead
Door de aanbesteding van de accountantsdiensten is de raming verlaagd met € 10.000.

Algemene dekkingsmiddelen

taakveld 061 / 062 OZB (niet)Woningen
In deze begroting is een OZB stijging verwerkt van 2% voor 2017 en jaarlijks 1% voor de jaren 2018 tot en met 2020.

taakveld 070 Algemene uitkering gemeentefonds
Op basis van de septembercirculaire is de raming fors aangepast. De belangrijkste oorzaken zijn de wijziging van het verdeelstelsel en de toename van de rijksuitgaven.

taakveld 080 Overige baten en lasten
In de programmabegroting is een extra investering in speeltoestellen opgenomen van € 10.500 in 2017. De totale investering komt daardoor in 2017 uit op € 20.000.

Overige

Door de wettelijk vastgelegde wijziging van de systematiek van rentetoerekening aan de activa van de gemeente kan er minder rente toegerekend worden aan de diverse activa. Dit heeft een nadelig effect doordat er nu vanuit de algemene dienst minder rente toegerekend kan worden aan de activa van de gesloten exploitaties van de riolering en het afval. Hierdoor blijft er meer rente achter in de reguliere exploitatie.
Om dit effect enigszins te dempen is binnen de wettelijke mogelijkheden gezocht naar kosten die toegerekend mogen worden aan de gesloten exploitaties. Kosten zoals het vegen van wegen, het maaien van bermen en sloten, onkruid verdelging en kwijtschelding worden nu meegenomen in de tariefbepaling. Dit heeft geresulteerd in een extra toerekening van structureel € 144.000 aan de gesloten exploitaties.
In de perspectiefnota is het jaar 2020 gelijk gehouden aan 2019. Bij de actualisatie van de begroting zijn de kapitaallasten voor alle jaren opnieuw bepaald. Dit heeft geresulteerd in een lagere kapitaallast in 2020 dan was voorzien bij de perspectiefnota 2017.

1e begrotingswijziging 2017-2020
Na het opstellen van voorliggende begroting heeft nog een aantal wijzigingen/ontwikkelingen plaatsgevonden die financiële gevolgen hebben. Deze zijn samengevat in onderstaande tabel. Betreffende financiële gevolgen worden meegenomen in de 1e begrotingswijziging. Deze wijzigingen zijn cijfermatig niet verwerkt in deze programmabegroting. De raad wordt dus gevraagd naast de primaire programmabegroting, ook onderstaande 1e begrotingswijziging vast te stellen.  

Toelichting op 1e begrotingswijziging:
1 Lagere kapitaallasten a.g.v. lagere investering tennisbanen Alphen:
In de begroting is uitgegaan van een investering van € 80.000 in de tennisbanen in Alphen. Na uitvoerig overleg met de tennisvereniging is besloten om een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen. Deze lagere investering resulteert in lagere kapitaallasten.
2 Ecologisch bermbeheer zowel in perspectiefnota als begroting opgenomen:
Deze kosten zijn dubbel opgenomen.

3 Vervanging conventionele- door LED straatverlichting
In de voorliggende begroting zijn de kapitaallasten die gepaard gaan met de investering in de straatverlichting wel verwerkt terwijl de besparingen als gevolg van deze investering niet verwerkt zijn.
De besparing is als volgt te specificeren:   

Lagere kosten onderhoud:

€    4.000 voordeel

Lagere kosten energie   

€    3.000 voordeel

Aframing vervangingsbudget

€  18.000 voordeel

TOTAAL

€ 25.000  voordeel