4. Onderwijs

Taakveld 420: Onderwijshuisvesting

Omschrijving

Huisvesting Mattheusschool in Galder
De Mattheusschool in  Galder heeft te maken met een structurele toename van het aantal leerlingen.  Hierdoor is de voor de school beschikbare ruimte in het Dorpshuis De Leeuwerik niet meer toereikend. De school heeft op grond van een nieuwe leerlingenprognose  van mei 2016 recht op uitbreiding van de  permanente huisvestingsvoorzieningen.  In 2016 is met het schoolbestuur een tijdelijke oplossing gezocht voor het acute huisvestingsprobleem voor de peutergroep (groep 1 -2  van de basisschool).  In 2017 realiseren we de permanente uitbreiding, zo mogelijk in /aan het Dorpshuis De Leeuwerik. Tijdens de bouwactiviteiten in 2017 huisvesten we de basisschool en de kinderopvang (deels) elders. Het is nog niet duidelijk op welke wijze de uitbreiding van de onderwijsruimte vorm zal krijgen.  Dat geldt ook voor de wijze van uitvoering van de tijdelijke huisvesting en de duur hiervan. Daarover zal in 2017 overleg plaatsvinden met de betrokken partijen. Om die reden kan nu nog niet een reële kostenraming worden gegeven hiervan en  is hiervoor een  P.M.-post opgenomen in de begroting.

Huisvesting basisonderwijs in Chaam
In 2016 starten we een onderzoek naar de huisvesting van het basisonderwijs te Chaam inclusief de bouw van een nieuwe gymzaal.  Dit onderzoek moet onder andere inzicht geven in de nog te verwachten levensduur en kwaliteit van de schoolgebouwen van de basisscholen Het Beekdal en De Driesprong alsmede in de mogelijkheden van het huisvesten van de twee basisscholen in één (nieuw) schoolgebouw. Op basis van de conclusies van dit onderzoek wordt in 2017  een voorstel  aan de gemeenteraad gedaan. Het besluit van de gemeenteraad nemen we op in de Perspectiefnota 2018.

Resultaten