Onvoorzien

Wettelijk is voorgeschreven dat in de programmabegroting een post voor onvoorziene uitgaven is geraamd. Er zijn geen voorschriften, of normen, over de omvang van deze post. Het is aan de raad om aan te geven welke omvang zij nodig acht. De raming voor 2017 bedraagt € 80.000. Dit is het totaalbedrag dat beschikbaar is voor alle programma's tezamen. Deze stelpost kan worden aangewend voor zowel incidentele als structurele lasten waarmee in het begrotingsjaar geen rekening is gehouden. In 2017 is het volledige bedrag vrij beschikbaar.