Algemene dekkingsmiddelen

Taakvelden

Nr.

Taakveld omschrijving

050

Treasury

061

OZB woningen

062

OZB niet woningen

064

Belastingen overig

070

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

080

Overige baten en lasten

050 Treasury
 De uitvoering van treasury is geregeld in de wet Financiering Decentrale Overheden (wet Fido). Het doel van deze wet is onder andere om op een verantwoorde, prudente en professionele wijze de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (financieringsactiviteiten) van de gemeente middels een statuut te regelen.

Op 11 december 2013 is de Wet Houdbare Overheidsfinanciën van kracht geworden. In die wet worden de Europese normen verankerd voor de hoogte van de overheidsschuld en de jaarlijkse groei van de overheidsschuld. Die normen raken ook gemeenten, omdat de gemeenteschulden en financieringstekorten van gemeenten meetellen in de overheidsschuld van Nederland. Alle gemeenten samen krijgen een plafond voor het totale EMU-tekort van gemeenten in een jaar.
Bij wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Wet financiering decentrale overheden zijn decentrale overheden verplicht hun overtollige liquide middelen aan te houden in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren).

Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

061 OZB woningen
Bij de OZB woningen is er geen directe relatie met een prestatie die de gemeente levert.
De mutatie van de inkomsten uit OZB wordt veroorzaakt door de prijsontwikkeling en de eventuele extra tariefstijging die is toegepast op het belastingtarief. Daarnaast veroorzaakt de areaalontwikkeling ook een stijging van de inkomsten.
 
062 OZB niet woningen
Bij de OZB niet-woningen is er geen directe relatie met een prestatie die de gemeente levert.
De mutatie van de inkomsten uit OZB wordt veroorzaakt door de prijsontwikkeling en de eventuele extra tariefstijging die is toegepast op het belastingtarief. Daarnaast veroorzaakt de areaalontwikkeling ook een stijging van de inkomsten.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke doelstellingen.
 
064 Belastingen overig
De overige belasting die de gemeente int zijn de toeristenbelasting en de forensenbelasting. Bij de forensen- en toeristenbelasting is geen directe relatie met een prestatie die de gemeente levert.
De mutatie van de inkomsten uit forensenbelasting wordt veroorzaakt door de prijsontwikkeling en de eventuele extra tariefstijging die is toegepast op het belastingtarief.
Het tarief voor de toeristenbelasting is in 2017 gelijk aan 2016 namelijk 3,6% van de verblijfsvergoeding. Als Cittaslow-gemeente zal het gemeentebestuur de komende jaren investeren in het verhogen van de kwaliteit van het toeristisch-recreatief profiel.

070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Jaarlijks ontvangt elke gemeente volgens een bepaalde verdeelstelsel een uitkering uit het Gemeentefonds. De uitkering is bestemd voor de bekostiging van autonome taken van de gemeente, taken die veelal dicht bij de burger liggen. Het verdeelstelsel is opgenomen in de Financiële verhoudingswet. In de verdeling wordt rekening gehouden met onderlinge verschillen in de kosten waar de gemeenten voor staan en met de draagkracht van de gemeenten (de belastingcapaciteit). Karakteristiek voor de algemene uitkering is dat elke gemeente vrij is in de besteding. De omvang van de algemene uitkering is voor de gemeenten een gegeven, maar de gemeente kan zelf bepalen aan welke voorzieningen zij haar geld besteedt (eigen prioriteitenstelling).

De groei of afname van het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven (de netto gecorrigeerde rijksuitgaven). Eenvoudig gezegd: als het Rijk meer uitgeeft, dan neemt de omvang van het gemeentefonds toe. Geeft het Rijk daarentegen minder uit, dan neemt de omvang van het gemeentefonds af. De ontwikkeling van de algemene uitkering staat verder toegelicht in de financiële begroting.

De algemene uitkering is in de begroting 2017 verwerkt op basis van de septembercirculaire 2016.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke doelstellingen.

Resultaten