8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Taakveld 820: Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Omschrijving

Zie voor meer informatie paragraaf G Grondbeleid.