8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Taakveld 830: Wonen en bouwen

Omschrijving

Woonvisie Alphen-Chaam 2017
In 2015- 2016 heeft de gemeente Alphen-Chaam een woningmarktonderzoek uit laten voeren ter voorbereiding op een woonvisie.  Deze visie is vijf  jaar oud en niet meer actueel. Een actuele woonvisie is noodzakelijk omdat de woningcoöperatie deze gebruikt om een bod uit te brengen. Voor het opstellen van een woonvisie is een bedrag van € 25.000 opgenomen.

Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving
Naast de Toezicht & Handhaving op verleende vergunningen en geaccepteerde meldingen richt het (Wabo) toezicht zich ook op de bestaande bouw.  Hierbij wordt er gehandeld op basis van klachten, meldingen, verzoeken tot handhaving en eigen constateringen van de toezichthouders. De regionale  samenwerking wordt opgezocht en er wordt aangesloten bij projecten binnen de gemeente met betrekking tot ondermijning en de recreatietreinen.

Centrumplan Chaam fase 2
Juni 2016 is een overeenkomst gesloten met De Eekelaar NV. In november 2016 wordt het bestemmingsplan Centrum Chaam aan de raad aangeboden ter vaststelling. Het college kan vervolgens de omgevingsvergunning afgeven. In 2017 wordt start bouw van het bouwplan voorzien, één en ander is afhankelijk van mogelijke beroepsprocedures.

In verband met de aanpassing van de aansluiting van het Brouwerijplein op de Dorpsstraat is een budget noodzakelijk van € 12.500. Deze kosten worden gedekt vanuit de algemene reserve.

Oude dorsphart Galder
In oktober 2016 moet duidelijk worden of een supermarkt haalbaar is en de ontwikkelaar door wil met de plannen. Een en ander is van belang in relatie tot de uitbreiding van de Matheusschool. Er is tijdelijke huisvesting nodig. De oude school is hiervoor in beeld. Zo spoedig mogelijk dient duidelijk te zijn of de oude school hierin kan voorzien. Wil de ontwikkelaar door onder de voorwaarden van de gemeente dan kunnen er wellicht ook afspraken gemaakt worden met de ontwikkelaar met betrekking tot de realisatietermijn. Is dit het geval dan kan in 2017 een ontwikkel- en realisatieovereenkomst gesloten worden. Is dit niet het geval dan zal het college zich beraden op een andere invulling van het bestaande gebouw danwel de locatie, waarbij de financiële consequenties in beeld worden gebracht.

De Ligt IV
In 2017 wordt het bestemmingsplan vastgesteld.

CPO 2 Chaam
Er is een tweede groep in Chaam zich aan het oriënteren op mogelijkheden voor een tweede CPO initiatief. Met hen zijn een aantal mogelijke locaties bekeken. Locatie Heerebeemd fase 2 (particulier eigendom (meerdere eigenaren) en Den Brabander fase 4 (gemeentelijk eigendom) zijn de locaties die zich het beste lenen voor een dergelijk initiatief. De eerste oriënterende gesprekken met de eigenaren van de locatie Heerebeemd fase 2 hebben plaatsgevonden. De locaties grenzen aan elkaar. Voor beide locaties en voor de locatie Den Brabander fase 5 (eigenaar ontwikkelaar), die aan Den Brabander fase 4 grenst,  dient in 2017 een stedenbouwkundig plan opgesteld te worden. Daarnaast zullen met name met de eigenaren van Heerebeemd fase 2 en de CPO groep afspraken gemaakt worden over de ontwikkeling van de gronden. In 2017 zullen de ontwikkeltermijnen van de verschillende locaties vastgelegd worden.

Voor bovenvermelde werkzaamheden is een voorbereidingskrediet van € 25.000 nodig.

CPO 2 Galder
In Galder is een tweede CPO groep in oprichting. In 2017 zullen in het woongebied Bollemeer gronden uitgegeven worden aan deze groep.

Resultaten