6. Sociaal domein

Taakveld 671: Maatwerkdienstverlening 18+

Omschrijving

Onder dit taakveld valt dienstverlening in de vorm beschikbare uren en schuldhulpverlening, op basis van een toekenningsbeschikking. Deze dienstverlening omvat het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid, de immateriële  maatwerkvoorzieningen via de Wet maatschappelijke ondersteuning zoals hulp bij het huishouden en begeleiding, de persoonsgebonden budgetten via de Wmo en de eigen bijdrage voor Wmo maatwerkvoorzieningen.

Meedoen
Hiervoor geldt hetzelfde als is opgenomen onder taakveld maatwerkvoorziening Wmo.

Hulp bij het Huishouden
Per 1 januari 2017 gaat het resultaat van de aanbesteding 2017-2020 in voor Hulp bij het Huishouden. Deze Wmo-taak is gezamenlijk Europees aanbesteed door Alpen-Chaam en Baarle-Nassau. Vanaf 2020 gaan we deze huishoudelijke maatwerkvoorzieningen (HbH 1 of HbH 2 indicaties) ABG breed oppakken.
Aan de dienstverleners is bij de aanbesteding gevraagd of zij bereid zijn om alfahulpen in dienst te nemen met de  bijbehorende cliënten. Het uurtarief dat we hanteren, is in lijn met de Code verantwoordelijk marktbedrag (landelijke afspraken over fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden). De cliënt kiest zelf wie de zorg levert, dat kan via een professionele organisatie maar ook met een bestaand alfahulp contract. Er worden geen nieuwe alfahulp contracten meer afgesloten.

Schuldhulpverlening
In 2017 gaan we beoordelen of de toegang tot de wet gemeentelijk schuldhulpverlening en de uitvoering van deze wet moeten aanpassen en verbeteren. Als basis zal gelden het door de gemeenteraad vastgestelde plan dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van onze gemeente.

Resultaten