7. Volksgezondheid en milieu

Taakveld 720: Riolering

Omschrijving

Oplossen knelpunt riolering Withagen Chaam
In de uitvoeringsplanning van het gemeentelijk rioleringsplan is voor dit jaar de aanpak van een knelpunt in de riolering in de Withagen opgenomen. Voor de oplossing van dit knelpunt is rekening gehouden met een onttrekking van € 183.250 uit de bestemmingsreserve "riolering".

Vervangen putkoppen provinciale weg N369 door Chaam
Uit onderzoek is gebleken dat de putkoppen en -deksels in de provinciale weg N639 door Chaam zodanig zijn versleten dat deze dienen te worden vervangen. De vervangingskosten hiervoor worden geraamd op ca. € 100.000. Met deze investering is in het VGRP geen rekening gehouden.

Nota klimaat ontwikkeling
Naar aanleiding van  een aantal zeer recente water op straat situaties heeft ons college besloten om in 2017 een nota op stellen. Deze nota dient inzicht te geven in de binnen Alphen-Chaam aanwezige voor wateroverlast gevoelige locaties. Tevens zullen in deze nota ook de kaders worden gesteld tot welke bui  de gemeente haar inwoners droge voeten kan en wil garanderen. Met de hiermee gepaard gaande investeringen, voorlopig PM geraamd, is in het VGRP geen rekening gehouden. Dat dit gevolgen zal hebben voor de ontwikkeling van de rioolheffing is evident.

Resultaten