7. Volksgezondheid en milieu

Taakveld 730: Afval

Omschrijving

Inzamelsysteem huishoudelijk afval
Het college heeft de ambitie voor het behalen van de VANG doelstelling, 100 kilo restafval per inwoner in 2020. De uitslag van de enquête, die gehouden is onder  1.300 huishoudens, zal mede bijdragen tot het ontwikkelen van het  best passende inzamelsysteem om de doelstelling te behalen. De aanbesteding van de inzameling in 2017 wordt hierop afgestemd, waar mogelijk samen met Baarle-Nassau. Het verschil in kosten voor de verwerking van het fijn huishoudelijk restafval per 1-2-2017 levert investeringspotentieel op, dat kan worden ingezet om eventueel hogere kosten voor een ander inzamelsysteem te compenseren.

Minder huishoudelijk en milieuschadelijk afval en zwerfafval

  1. De afvalstroom plastic verpakkingsafval met drankenkartons (per 1-1-2016) wordt per 1-1-2017 uitgebreid met de inzameling van blik. Hiervoor worden de zogenaamde PMD zakken gratis verstrekt aan de inwoners. De inzameling, op- en overslag, scheiding en vermarkting  van PMD wordt gefinancierd met de vergoedingen uit het afvalfonds. De samenwerking met de Baroniegemeenten hierin wordt gecontinueerd.
  2. Het educatief project, in samenwerking met De Jonge Milieuadvies, wordt gecontinueerd. Tevens wordt de Pilot 'Schoon belonen' verder uitgerold. De kosten hiervoor worden in principe gedekt uit de vergoeding van € 1,18 per inwoner, die we ontvangen  uit het afvalfonds voor de extra aanpak van zwerfafval.

Vloer milieustraat
In verband met de toename van het aantal bezoekers op de milieustraat, en uitbreiding van het (bron)scheiden van afvalstoffen (splitsen afvalfracties groen, hout A+B en matrassen), wordt de milieustraatvloer in 2017 uitgebreid. De  investeringskosten worden begroot op € 70.000. Deze kosten zijn inclusief de eventuele omlegging van de kabels voor C2000 (hulpdiensten), KPN en Enexis. De daadwerkelijke kosten worden op basis van de bekende verdeelsleutel verdeeld over de deelnemende gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Baarle-Hertog.

Toegangs- en beheersysteem milieustraat
De volgende zaken worden vernieuwd:

  1. Vernieuwing software en hardware  voor registraties en metingen.
  2. Magneetkaarten worden vervangen door proximitykaarten.
  3. Betaling voortaan alleen geautomatiseerd mogelijk.
  4. Invoer van de registraties door een touch-screen op een zuil op de milieustraat zelf in plaats van op kantoor.

De begrote kosten voor deze update bedragen € 25.000,00. De daadwerkelijke kosten worden achteraf  op basis van de bekende verdeelsleutel verrekend over de deelnemende gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Baarle-Hertog).

Resultaten