6. Sociaal domein

Taakveld 610: Samenkracht en burgerparticipatie

Omschrijving

Onsalphenchaam.nl
Het Mijnbuurtje.nl concept is opgestart in 2016. Buurtverbinders zijn getraind en het online dorpsplein heeft de naam www.onsalphenchaam.nl gekregen. Dit vernieuwende concept had oorspronkelijk als doel om eenzaamheid tegen te gaan (armoede is ook een tekort aan contact). Onsalphenchaam.nl is echter veel meer dan dat. Het stimuleert de samenkracht en burgerparticipatie en draagt bij aan de leefbaarheid van buurten.

Subsidiebeleid
In 2016 is door de gemeenteraad ingestemd met de Concept kadernotitie subsidiebeleid Sociaal Domein Alphen-Chaam 2017 - 2019. Op basis van dit nieuwe beleid worden subsidies toegekend op basis van de bijdrage die organisaties kunnen leveren aan de maatschappelijke opgaven van de gemeenten. De definitieve subsidiekaders stellen we nog in 2016 vast. Met organisaties communiceren we in 2016 en 2017 over bedoelingen en mogelijkheden van het subsidiebeleid. Het jaar 2017 wordt een overgangsjaar. Eerst met ingang van 2018 worden de nieuwe kaders gehanteerd bij de beoordeling van een subsidieverzoek.

Participatie Vergunninghouders
Nederland kent al geruime tijd een verhoogde asielinstroom ten opzichte van voorgaande jaren.
Veel vluchtelingen krijgen een vergunning om (tijdelijk) te blijven. Dit resulteert in een verhoging van het aantal te huisvesten vergunninghouders. Ook we krijgen in 2017 te maken met een verhoogde instroom van vergunninghouders. Bij het opstellen van deze begroting gaat het om een aantal van in totaal 60 personen. Dit vraagt van de gemeente een extra inspanning op vele terreinen binnen het sociale domein, zoals uitkeringen, (arbeids)participatie, educatie, enz. Het is mogelijk dat deze aantallen aan het eind van 2016 nog worden bijgesteld op basis van de laatste inzichten over het aantal landelijk op te vangen vluchtelingen en te huisvesten vergunninghouders.

Na(ast) huisvesting is de participatie en integratie van de vergunninghouder in de lokale samenleving een belangrijke taak van de gemeente. Om deze participatie en integratie van vergunninghouders te bevorderen is het nodig om in samenhang beleid op te stellen op het gebied van onderwijs, gezondheid, (vrijwilligers)werk en huisvesting.
In 2017 gaan we de participatieverklaring uitvoeren voor vergunninghouders. Dit is een verplichting vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De participatieverklaring houdt o.m. in een nadere kennismaking met de Nederlandse kernwaarden door middel van workshops en het ondertekenen van een (landelijk vastgestelde) verklaring. Dit traject willen we gaan uitvoeren op een manier die past bij de lokale situatie van de gemeente.

Resultaten