6. Sociaal domein

Taakveld 620: Wijkteams

Omschrijving

Toegang tot de ondersteuning
De gemeente Alphen-Chaam kent geen "wijkteams", omdat we die op onze schaal niet nodig hebben.  Het bieden of organiseren van de benodigde ondersteuning (vrij toegankelijk en niet vrij toegankelijk) van jeugdigen en gezinnen in de gehele gemeente is belegd bij het CJG Breda.
De ondersteuning van volwassenen wordt uitgevoerd door verschillende vrijwilligers- en professionele organisaties in de gemeente. De consulenten van de gemeente vormen de toegang tot de niet vrij toegankelijke ondersteuning voor volwassenen (Wmo).

Informele ondersteuning
Informele ondersteuning betreft de inzet van vrijwilligers en de eigen kracht van inwoners en hun systemen. Informele ondersteuning neemt een belangrijke plaats in binnen het totale ondersteuningsaanbod. We streven er immers naar dat inwoners zo veel mogelijk op eigen kracht, met behulp van hun eigen netwerk, kunnen participeren.

Uiteraard wordt hierbij gekeken naar de draagkracht van het netwerk van kwetsbare inwoners.
Ook wordt er mantelzorgondersteuning geboden via HOOM. Ondersteuning door vrijwilligers vindt zowel individueel als in groepsverband plaats. Het lokale verenigingsleven speelt hierin een belangrijke rol.

Onderdeel van de opdracht van het CJG Breda is om de informele ondersteuning ten behoeve van jeugdigen en gezinnen in onze gemeente te stimuleren. Het CJG werft hiervoor vrijwilligers en begeleidt deze vrijwilligers, bijvoorbeeld door deskundigheidsbevordering te bieden. De inzet van vrijwilligers vindt op verschillende manieren plaats. Zo zijn er vrijwilligers die een maatje zijn voor een kwetsbaar gezin en helpen, maar ook vrijwilligers die opgeleid worden om cursussen te kunnen geven.

Samenwerking in de 'nulde' en eerste lijn
Inwoners kunnen met eenvoudige ondersteuningsvragen terecht bij Het Trefpunt in Alphen. Hier zijn vrijwilligers en professionals actief van verschillende organisaties (WZSW, MEE, HOOM, Talent2Work, mobiliteitsconsulenten). Het is een laagdrempelige plek waar vraag en aanbod worden gematcht. Dit kan ook digitaal via de Facebooksites van Het Trefpunt Alphen-Chaam en OnsAlphenChaam.

Vrij toegankelijke ondersteuning
De vrij toegankelijke ondersteuning in de gemeente Alphen-Chaam bestaat naast de informele ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers ook uit professionele ondersteuning. Deze professionele ondersteuning wordt in onze gemeente uitgevoerd door verschillende organisaties (IMW Breda, Contour de Twern, MEE West-Brabant, WIJ Breda, HOOM en de GGD West-Brabant). De gemeente maakt in 2017 nieuwe subsidieafspraken met deze organisaties, waarbij we kritisch kijken naar hun opdracht.

Voor opvoed- en opgroeiondersteuning kunnen ouders terecht bij het CJG Breda. Het CJG Breda is daartoe aangesloten op verschillende vindplaatsen in de gemeente waar ouders terecht kunnen, zoals het onderwijs en de voorschoolse voorzieningen. Verschillende organisaties werken onder de vlag van het CJG Breda waaronder de GGD, het algemeen maatschappelijk werk en stichting MEE.

CJG Breda
Het CJG Breda wordt ook ingezet als de vrij toegankelijke ondersteuning niet toereikend is en er intensievere jeugdhulp nodig is. Het CJG vormt de toegang voor de inzet van specialistische en intensieve jeugdzorg. Het CJG kent verschillende expertises. Zo zijn er ook jeugdexperts aan verbonden. Zij gaan in gesprek met ouders en bekijken samen met ouders wat er nodig is en organiseren de intensieve jeugdhulp.

Medisch domein
In de Jeugdwet is opgenomen dat naast gemeenten (via het CJG) ook huisartsen, jeugdartsen, medische specialisten en gecertificeerde instellingen het mandaat hebben om cliënten door te verwijzen naar specialistische jeugdzorg.

Resultaten