6. Sociaal domein

Taakveld 650: Arbeidsparticipatie

Omschrijving

Re-integratieactiviteiten
Ons uitgangspunt is dat iedereen die kan werken (ook naar vermogen) werkt, of actief  is voor de samenleving. We doen dit onder andere door gebruik te maken van de methodiek van Talent2Work, dat een actieve werkgeversbenadering als uitgangspunt heeft. Waar werk geen realistisch perspectief is, bevorderen we deelname aan de samenleving via participatiebanen, beschut werk, vrijwilligerswerk, activiteiten, cursussen of andere vormen van dagbesteding.

Buiten de toename als gevolg van de verhoogde taakstelling van vergunninghouders zal het aantal bijstandsgerechtigden  volgens onderzoek van het UWV naar verwachting in 2017 stabiliseren. Het is belangrijk om werk te blijven maken van uitstroom naar werk. Aangezien er vele typen bijstandsgerechtigden zijn, met een lange of korte afstand tot de arbeidsmarkt, met of zonder beperkingen, met veel of weinig loonwaarde, jong of oud, werken we continue aan een gevarieerd aanbod van re-integratie instrumenten. Dat doen we lokaal (o.a. Talent2Work) en regionaal (regionaal werkbedrijf, Werkgeversservicepunt). In 2016 evalueren we onze aanpak tot nu toe en stellen onze aanpak eventueel bij voor 2017. Het spreekt voor zich dat de extra instroom van vergunninghouders ook zorgt voor een hogere druk op de re-integratiebudgetten.

Wet banenafspraak
In het sociaal akkoord van april 2013 spraken het Kabinet en sociale partners af 125.000 banen te gaan realiseren voor mensen met arbeidsbeperkingen. 100.000 banen in de markt sector en 25.000 in de overheids sector. Belangrijk hierbij is dat werkgevers kandidaten die tot de doelgroep banenafspraak horen, kunnen vinden op een eenvoudige manier. Landelijk is hiervoor de 'kandidatenverkenner banenafspraak' ontwikkeld. Gemeenten kunnen hun kandidaten via dit instrument in beeld brengen. Hiervoor moet de gemeente wel aangesloten zijn op het systeem Sonar van UWV. Het streven is er naar om dit voor alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant te regelen.

Resultaten