6. Sociaal domein

Taakveld 660: Maatwerkvoorziening (WMO)

Omschrijving

Onder dit taakveld vallen de materiële voorzieningen verstrekt op basis van een toekenningsbeschikking via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze voorzieningen zijn met name rolstoelen, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen.

Meedoen
We willen dat iedereen de kans krijgt om mee te kunnen doen in de samenleving. De gemeente wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving en speelt daarin vooral een stimulerende en faciliterende rol. We gaan daarbij uit van:

  • De kracht van de samenleving: We gaan uit van de kracht en mogelijkheden van de samenleving
  • Vertrouwen in de samenleving: Bureaucratische (verantwoordings)- structuren maken plaats voor sturen op prestaties en resultaat
  • Differentiatie en maatwerk: Er is voldoende ruimte voor lokaal maatwerk
  • Samenwerken en kennis delen: Gemeenten in de regio werken samen, delen kennis en stimuleren en ontwikkelen elkaar

Daar waar nodig worden materiële voorzieningen verstrekt.

Hulpmiddelen in bruikleen
Het grootste deel van de hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen wordt in bruikleen verstrekt. Hiervoor is ingaande 1 juli 2015 een overeenkomst aangegaan met één aanbieder. In 2017 moet beoordeeld worden of deze overeenkomst verlengd wordt.
In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over levering en de kwaliteit van hulpmiddelen.

Trapliften
Er is een afzonderlijk contract voor de levering van trapliften. In 2017 dient dit opnieuw aanbesteed te worden.

Resultaten