6. Sociaal domein

Taakveld 672: Maatwerkdienstverlening 18-

Omschrijving

Jeugdhulpbeleid
Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen deelnemen aan de samenleving. Daarvoor dragen we zorg voor informatie, advies en preventieve activiteiten voor jeugdigen met problemen met opgroeien en ouders met problemen met opvoeden. We investeren in sociale netwerken voor jeugdigen en ouders en we zorgen voor ondersteuning en zorg op maat voor jeugdigen en ouders die (tijdelijk) niet op eigen kracht kunnen deelnemen.

Toeleiding tot de jeugdzorg 18-
De toeleiding tot de jeugdhulp is door de gemeente Alphen-Chaam tot 1-01-2018 neergelegd bij het CJG -Breda (samenwerkingsovereenkomst 2015 - 2018 met de gemeente Breda). Het CJG-Breda bepaalt welke jeugdhulp een jeugdige nodig heeft, hoelang en van welke omvang en geeft hiervoor namens de gemeente een beschikking af (mandaat).  Het CJG Breda betrekt daarbij de gezinssituatie en de eigen kracht van de jeugdige en het gezin om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het probleem. In 2016 wordt besloten of de toegang tot de jeugdhulp per 1-1-2018 op deze wijze wordt gecontinueerd. Indien een keuze wordt gemaakt voor een andere vorm van  toeleiding tot de jeugdhulp per 1-1-2018 dan zal in 2017 de implementatie daarvan plaatsvinden.
In 2017 zal er extra worden ingezet op preventie en vroegsignalering waardoor een beroep op  (specialistische) jeugdhulp wellicht kan worden beperkt of zelfs worden voorkomen.    

Inzet jongerenwerker
De jongerenwerker is in Alphen-Chaam ingezet vanuit het preventief jeugdbeleid en richt zich met name op de jeugd van 12 jaar en ouder. De jongerenwerker begeeft zich onder de jongeren en pikt zo de eerste signalen op van hetgeen er leeft onder de jongeren, welke vragen en/of problemen zij hebben. De binding met jeugdzorg wordt daardoor ook steeds belangrijker. De jongerenwerker kan jongeren doorverwijzen naar andere instanties indien hij dat nodig vindt. De afgelopen twee jaren is deze functie van de jongerenwerker onder druk komen te staan door problemen met hangjongeren in de gemeente. Per 1-1-2017 treedt een nieuwe overeenkomst in werking voor het jongerenwerk waarin de samenwerking wordt gezocht door de  ABG-gemeenten. De kosten van deze extra inzet kunnen gedekt worden uit de decentralisatie Jeugdzorg.

Jongerenontmoetingsplaats Chaam
Op de parkeerplaats van het sportpark Groot Heivelt worden een jongerenontmoetingsplaats (JOP) en een skatebaan geplaatst. In 2016 zijn voor beide voorzieningen pilot-projecten gestart: de JOP wordt tijdelijk vorm gegeven via de jongerenbus van de gemeente Gilze en Rijen en de skatebaan wordt eveneens tijdelijk geplaatst. Op basis van de evaluatie van deze projecten nemen we een besluit over de definitieve invulling  hiervan.

Resultaten