5. Sport, cultuur en recreatie

Taakveld 520: Sportaccommodaties

Omschrijving

Actualisatie sportbeleid
Wij willen in 2017 komen tot een nieuw, geactualiseerd sportbeleid. Hoe om te gaan met de gemeentelijke sportaccommodaties maakt daar onderdeel vanuit evenals een hoofdstuk sportstimulering. Wij stellen dit nieuwe sportbeleid op in samenwerking met betrokken partijen uit Alphen-Chaam. We streven er hierbij naar om een consistent en geharmoniseerd accommodatiebeleid te gaan voeren voor alle sportverenigingen in de gemeente.

Gymzalen
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2016 besloten om twee gymzalen te realiseren, één in Alphen en één in Chaam.  Voor de gymzaal in Alphen streven we naar besluitvorming in 2016 en realisatie in 2017. De gymzaal in Chaam betrekken we bij het onderzoek naar de huisvesting van het basisonderwijs in Chaam, dat we in 2017 gaan uitvoeren. In deze begroting is rekening gehouden met een budget van € 775.000 per gymzaal.

Tennisbanen Alphen
De tennisvereniging Alphen heeft de gemeente verzocht over te gaan tot vervanging van de toplaag van haar banen. Conform een overeenkomst tussen de tennisvereniging en de gemeente is de gemeente hiertoe verplicht in 2018. De conditie van de banen maakt echter eerdere vervanging noodzakelijk. De gemeente heeft hierover overleg gevoerd met de tennisvereniging een akkoord gesloten waarbij de gemeente in 2017 een bijdrage van € 50.000 levert aan deze vervanging.

Kunstgras voetbalvelden
We brengen de consequenties in beeld van de vervanging van drie natuurgrasvelden door kunstgrasvelden of eventueel hybride grasvelden. Met betrekking tot de inbreng door verenigingen geldt dat bij de aanleg de grondafvoer door de verenigingen kan plaatsvinden (in geval van kunstgras is een besparing mogelijk van € 60.000; in geval van hybride gras is de besparing lager in verband met verminderde grondafvoer).

Vanwege de regelgeving in het kader van het Sportbesluit is onzeker of de verrekening van btw mogelijk is en onder welke condities. Dit wordt nader uitgezocht. Dit punt heeft eventueel consequenties voor de andere mogelijkheden voor eigen inbreng vanuit de verenigingen.
Naar schatting betekent deze investering (die zou kunnen starten in 2017) extra kapitaallasten van circa € 90.000 per jaar (eventuele voordelen door besparingen op de grondafvoer zijn hierin niet meegenomen). We geven de voorkeur aan een gefaseerde aanleg. De besparing van het niet hoeven renoveren van de velden nemen we in de afweging mee.

Recent zijn er twee voetbalvelden aangelegd in Galder. De totale kosten hiervan waren € 270.000. Indien één van deze velden omgebouwd wordt tot een kunstgrasveld moet volgens het BBV (boekhoudregels gemeenten) de boekwaarde van het activa ineens afgeschreven worden. Er zal dan € 135.000 ineens als last genomen moeten worden. Deze versnelde afschrijving wordt in mindering gebracht op de algemene reserve. Gezien de actuele inzichten met betrekking tot de gezondheidsaspecten rondom rubber granulaat wordt gekeken naar alternatieven voor het rubbergranulaat. In deze begroting is een totale investering van € 1.112.000 verwerkt voor de vervanging van de kunstgrasvelden.

Renovatie hoofdveld voetbalvereniging Viola
Het hoofdveld van Viola is dringend toe aan een volledige renovatie, dit na de renovatie in de afgelopen periode van de velden 2 en 4, incl. de oefenhoek. De renovatie betreft zowel het speelveld als de bijhorende veldafrastering en verharding. Er is een investering nodig van € 65.000.
Ingeval er in 2017 gekozen wordt voor de aanleg van kunstgrasvelden, dan komt bij Viola veld 3 daarvoor in aanmerking. De uitkomst van de nadere beoordeling van wenselijkheid en noodzakelijkheid van kunstgrasvelden heeft geen directe relatie met de noodzaak het hoofdveld van Viola te renoveren.

Resultaten