5. Sport, cultuur en recreatie

Taakveld 570: Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Omschrijving

Groenstructuur- en groenbeheerplan
Het beleidskader is vastgelegd in de door de raad in 2013 vastgestelde Groenvisie, zijnde een groenbeleids-, groenstructuur- en groenbeheerplan. De groenvisie beoogt een duurzaam en kostenefficiënt groenbeheer. De vastgestelde Groenvisie is bijgesteld omdat het voorgestelde jaarlijkse groenbeheer en de voorgestelde planning voor het uitvoeren van de omvormingsplannen, als gevolg van de in 2015 doorgevoerde bezuinigingen, niet meer haalbaar zijn.
De omvormingsplannen worden hierdoor niet uitgevoerd in een periode van circa 6 jaar maar in een periode van circa 12 jaar.

Dit budget omvat de bermen. Een aantal bermen binnen de gemeente Alphen - Chaam willen
we op een ecologische manier gaan onderhouden, waardoor meer biodiversiteit en bijenlinten gaan
ontstaan. Enkele voorbeelden zijn het Bels lijntje, rondweg Alphen, Ulvenhout AC. Deze aanpak is
vooral effectief op de drogere gronden zoals die in Alphen, Galder, Ulvenhout AC aanwezig zijn. De extra kosten voor dit ecologische bermbeheer bedragen structureel € 7.500. De verhoging van dit budget is reeds in de perspectiefnota verwerkt.

De areaal-uitbreiding van openbaar groen in 2017 is minimaal en beperkt zich tot fase 3 van de
Galderseweg, Bollemeer en enkele plantvakken bij de Ligt. Hiervoor is het budget via de perspectiefnota structureel opgehoogd met € 2.500.

Dit budget omvat ook het boomonderhoud. Door de bezuinigingen van afgelopen jaren is merkbaar
dat niet al het onderhoud en VTA op het gewenste kwaliteitsniveau plaatsvindt. De beheeryclus van boomonderhoud (8 - 10 jaar) is te lang voor het huidige aantal bomen binnen de gemeente. Om efficiënter boomonderhoud te kunnen plegen is structureel een extra bedrag van € 10.000 noodzakelijk. Dit is reeds financieel verwerkt in de perspectiefnota.

Binnen de ABG organisatie willen we naar een gezamenlijk bomenbeleid en onderhoud, waarbij
mogelijk de inzet van vormsnoei door de gezamenlijke buitendiensten kan plaatsvinden en het groot
onderhoudssnoeiwerk bij een aannemer wordt ondergebracht.

Verder zouden burgerinitiatieven voor het onderhoud meer draagvlak moeten krijgen. Als bij nieuwe
plannen burgers meer dan het basisniveau willen, moeten zij zelf bijdragen in het onderhoud. Bijvoorbeeld door het adopteren van heestervakken of het afsluiten van schoffelcontracten.

Sloten en waterlopen
Door de bezuiniging die is ingezet is het zichtbaar dat het profileren van sloten nauwelijks meer bij te houden is en dat andere vegetatie de overhand begint te krijgen. Het maaien gaat hierdoor niet meer goed, waardoor afkeur van de sloten door het waterschap plaatsvindt. Om de kwaliteit van het onderhoud weer op niveau te brengen is structureel een bedrag nodig van € 7.500. De verhoging van dit budget is reeds in de perspectiefnota verwerkt.

Speeltoestellen en verblijfsvoorzieningen
Voor het realiseren van verblijfsvoorzieningen voor jeugd is vooruitlopend op planvorming een budget van € 10.500 extra beschikbaar gesteld in het jaar 2017. Het totale beschikbare budget voor 2017 voor speeltoestellen en verblijfsvoorzieningen komt daarmee uit op € 20.000. In 2017 zal verdere uitwerking van de plannen plaatsvinden, de bijbehorende kosten zullen dan duidelijk worden.

Resultaten