4. Onderwijs

Taakveld 430: Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Omschrijving

Doorgaande ontwikkellijnen
Een goede doorgaande lijn van consultatiebureau naar de voorschool (kinderopvang/peuteropvang) en van de voorschool naar de vroegschool (basisonderwijs) is belangrijk voor een goede ontwikkeling van de kinderen. We willen de doorgaande lijnen versterken. Samen met bovengenoemde partners gaan we na of we het bereik beter in beeld kunnen krijgen. Op basis van de uitkomsten daarvan bepalen we of en zo ja, welke acties we kunnen ondernemen om het bereik te vergroten.

Een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt voor alle jongeren
We vinden het erg belangrijk dat jongeren zich een goede uitgangspositie verwerven op de arbeidsmarkt.  De uitvoering van onze taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van leer- en kwalificatieplicht hebben we ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling met de regiogemeenten in West-Brabant  (Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten). Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) verzorgt de uitvoering.  
Via een actieve uitvoering van de leerplichtwet via het RBL bestrijden we schoolverzuim en –uitval van jongeren tot 18 jaar. Voor jongeren van 18 tot 23 jaar waarbij uitval dreigt of die al zijn uitgevallen wordt er vanuit het RBL een trajectbegeleider ingezet om er op toe te zien dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen.

In de arbeidsmarktregio Midden-Brabant (waar wij ook onderdeel van uitmaken) worden initiatieven ontwikkeld die moeten leiden tot een jeugdwerkloosheidsvrije zone.

Leerlingenvervoer
Kinderen, die aangewezen zijn op speciaal onderwijs stellen we in staat de voor hen dichtstbijzijnde toegankelijke school te bezoeken. Op basis van de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer kunnen ouders onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op bekostiging van het vervoer van en naar school of deelnemen aan het door de gemeente georganiseerde leerlingenvervoer.
We gaan in de uitvoering na wat de beste vorm van vervoer is waarbij we het belang van het kind en de eigen kracht van het kind en de ouders voorop stellen.

Resultaten