2. Verkeer en vervoer

Taakveld 210: Verkeer en vervoer

Omschrijving

Groot onderhoud wegen
In 2016 is de onderhoudsvoorziening wegen opgeheven. De onderhoudsvoorziening is vervangen door een bestemmingsreserve. Jaarlijks wordt hierin een bedrag van € 496.000 gestort.
Naast de start van de voorbereidingen voor de reconstructie van de Franse Baan zullen ook in 2017 andere wegen en gedeelten van wegen in aanmerking komen voor groot onderhoud. (zie paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen).

Verduurzamen van de openbare verlichting
In ABG verband is gestart met het voorbereiden van een bestek ten behoeve van het vervangen van conventionele armaturen door LED armaturen. In dit bestek worden ook de nieuwe contracten voor het dagelijks onderhoud meegenomen. De aanbesteding vindt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2016 plaats. De daadwerkelijke vervangingen vinden in 2017 plaats.

Problematiek N639
Door veel inwoners van Chaam wordt overlast ervaren door het drukke (vracht) verkeer door de dorpskern. De N639 is een provinciale weg. Samen met de provincie en de dorpsraad is een twee sporenbeleid afgesproken. Er is een aantal maatregelen dat op korte termijn kan worden uitgevoerd. Ambtelijk overleg heeft plaatsgevonden. Er zijn ook maatregelen die op bestuurlijk niveau besproken moeten worden. Los hiervan brengt de provincie een advies uit hoe de N639 (Dorpsstraat Baarleseweg) met groen kan worden aangekleed.

Glasvezel in het buitengebied
Er is een grote behoefte aan glasvezel vooral bij particulieren en bedrijven in het buitengebied.
Het buitengebied is relatief dunbevolkt. Daardoor is aanleg en exploitatie van een glasvezelinfrastructuur duur. Omdat de markt teveel afwachtte heeft de provincie Noord Brabant in 2014 een geldelijke bijdrage (lening met lage rente en een lange looptijd beheerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij B.O.M.) in het vooruitzicht gesteld als voorfinanciering voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van alle gemeentes in Noord Brabant.

Mabib (Maatschappij voor Breedband In Brabant) en Brabant Glas zijn twee ontwikkelmaatschappijen die glasvezel willen gaan aanbieden in principe voor alle buitengebieden van Noord-Brabant waar geen glasvezel of coaxkabel ligt. De lening van de B.O.M. als zijnde een voorfinanciering is gegund aan Mabib, maar MBG gaat ook starten.

Het bedrijf Tele-BS is ingeschakeld om met beide partijen te overleggen om zaken op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld door twee leidingen in één sleuf te leggen. De kosten van dit bureau kunnen in de legeskosten, die bij de bedrijven in rekening worden gebracht, voor het leggen van kabels en leidingen, in rekening worden gebracht.

Veiliger maken schoolomgeving
In 2016 wordt de schoolomgeving in Alphen voor de weggebruiker beter zichtbaar gemaakt door middel van speciale bebording. Dit is een proef die wij uitvoeren omdat het voor scholen steeds moeilijker is om oversteekouders of klaarovers te vinden. In 2017 willen wij bekijken of dit verder uitgezet kan worden naar de andere scholen binnen Alphen-Chaam.

Uitvoeren verkeerstellingen
In combinatie met de partnergemeentes Baarle-Nassau en Gilze en Rijen zal er in 2017 een programma voor verkeerstellingen worden opgezet. Deze verkeerstellingen komen in een regionaal verkeersmodel, waardoor gegevens eenduidig beschikbaar zijn. Het plaatsen van de telkasten en de verwerking van de gegevens besteden wij uit. De kosten daarvan bedragen € 2.000 eenmalige kosten door Dinaf en € 4.550 aan structurele kosten (telprogramma Dufec).  

Verbetering verkeersveiligheid
Voor de verbetering van de verkeersveiligheid door middel van fysieke maatregelen is in de perspectiefnota een bedrag geraamd van € 25.000 voor verbetering van de oversteekmogelijkheden en uitzichtshoeken. Deze kosten worden gedekt vanuit het reeds beschikbare budget voor infrastructurele maatregelen.

Openbaar Vervoer
De provincie heeft de concessie voor het busvervoer voor vijf jaar gegund aan Arriva. Arriva stemt de dienstregeling af op het gebruik van de lijnen. Lijn 132 (Breda-Alphen-Baarle-Nassau) gaat beurtelings over Ulicoten of over de Gaarshof naar Baarle-Nassau. Het gebruik in Ulicoten blijft achter. Daarom zullen er meer bussen rechtstreeks naar Baarle-Nassau rijden en minder over Ulicoten. Dit heeft gevolgen voor de dienstregeling van twee haltes aan de Ulicotenseweg te Chaam.

Vegen van wegen
Zowel de chemische middelen alsook een aantal biologische bestrijdingsmiddelen mogen niet meer op verhardingen worden toegepast. Het verbod voor "openbaar groen algemeen", dus onder andere plantsoenen en sportvelden, gaat in per november 2017.

Dit impliceert dat de gemeente een nieuw beleid zal moeten formuleren met betrekking tot het bestrijden van onkruid op verhardingen. Rekening dient te worden gehouden met een forse toename van de kosten. Vooralsnog dient rekening te worden gehouden met een totaal benodigd budget van € 65.000 per jaar. Tot en met 2016 was er hiervoor jaarlijks een totaal bedrag van € 12.000 beschikbaar.  De verhoging van €53.000 is reeds in de perspectiefnota verwerkt.

Resultaten