1. Veiligheid

Taakveld 120: Openbare orde en Veiligheid

Omschrijving

Sociale veiligheid
Voor de jaren 2017 - 2020 wordt een nieuwe kadernota Integrale Veiligheid vastgesteld. Daaraan gekoppeld stellen we een uitvoeringsplan 2017 - 2018 vast.

Ondermijning
Het laatste jaar zagen we het aantal drugsdelicten in de gemeente Alphen-Chaam toenemen. Deze en andere vormen van ondermijnende criminaliteit tasten de fundamenten van onze samenleving aan. Ondermijning is voor onze inwoners wellicht minder zichtbaar dan overlast, maar het is wel degelijk een voedingsbodem voor allerlei vormen van overlast en criminaliteit.

Ondermijning kent vele verschijningsvormen. Drugscriminaliteit is waarschijnlijk de meest zichtbare. De gemeente Alphen-Chaam zet haar bestuurlijke mogelijkheden in om dit zoveel mogelijk tegen te gaan, onder andere door het sluiten van drugspanden. We laten hiermee zien dat we samen met politie en het Openbaar Ministerie hard optreden tegen dit soort misstanden. Gebleken is dat ondernemers en agrariërs een kwetsbare doelgroep zijn voor criminelen. Zij beschikken namelijk over (bedrijfs)ruimten waar criminelen hun activiteiten kunnen ontplooien. Daarom zetten we in op voorlichting van deze doelgroep, om op die manier hun awareness en weerbaarheid te vergroten.

Er worden structurele actiedagen georganiseerd waarbij we samen met politie optreden. Tijdens deze dagen worden specifieke locaties of gebieden gecontroleerd en wordt opgetreden tegen misstanden. Dit is gericht op het verkrijgen van inzicht in ons uitgestrekte (buiten)gebied. Het bevordert de zichtbaarheid van "de overheid" en geeft vertrouwen bij inwoners dat er wordt optreden tegen dit soort misstanden.

Middels een effectief en op onderdelen aangescherpt Damoclesbeleid en BIBOB-beleid proberen we ondermijnende activiteiten een halt toe te roepen.

Veilig recreëren
De ontwikkelingen binnen Alphen-Chaam maken het noodzakelijk om stevig in te zetten op het brede terrein van openbare orde, veiligheid en handhaving. Een onderdeel daarvan vormt  het intensiveren van de aanpak van illegale bewoning en handhaving in algemene zin. Ten aanzien van de recreatieterreinen loopt er reeds een project. Aan de hand de uitkomsten van dit project wordt bezien of er een aanvullende aanpak nodig is. Voor het handhaven van onder meer illegale bewoning en illegale bebouwing is voor zover nu ingeschat kan worden,  een extra budget benodigd van
€ 20.000. Dit is bedoeld voor het behandelen van de handhavingszaken die uit deze actie voortvloeien.  

Veiligheid recreatieterrein ’t Zand
Fysieke maatregelen ten behoeve van de veiligheid op en rondom ’t Zand zijn nodig. Dit in verband met recente drugsdumpingen en vernielingen. Hierbij wordt gedacht aan camera’s en het wijzigen van de toegang om op deze manier zicht en controle “buiten kantoortijden” te waarborgen. De financiële consequenties hiervan zijn op dit moment nog niet geheel duidelijk, maar vermoedelijk is hiervoor een investeringsbudget van ongeveer € 30.000 benodigd.

Werkbudget veiligheid
Om snel op actualiteiten op het gebied van openbare orde en veiligheid in te kunnen spelen, is een structureel budget van € 10.000 euro benodigd. In de perspectiefnota 2017 is hiervoor reeds budget gereserveerd. Vanuit dit budget kunnen we preventieve maatregelen treffen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een specifieke campagne van Meld Misdaad Anoniem in het buitengebied en het gemeentebreed verspreiden van een veiligheidskrant. Ook kunnen hiermee preventieve fysieke maatregelen in de gemeente getroffen worden, om de veiligheid in de gemeente te bevorderen.

Toezicht en Handhaving
Overlast met betrekking tot onderwerpen genoemd in het handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma vindt vaak plaats op specifieke momenten. Het toezicht in de openbare ruimte vindt om die reden, in afwijking van voorgaande jaren, meer vroeg op de dag, later op de avond en in de weekeinden plaats. Om meer toezicht op straat te organiseren wordt ook gekeken naar mogelijkheden om bestaande budgetten effectiever in te zetten.

Verkeersveiligheid in de wijk
Om de verkeersveiligheid in de wijk in de gemeente Alphen-Chaam te kunnen verbeteren, nemen we vanaf 2017 jaarlijks een budget van € 10.000 op in de begroting.  In de perspectiefnota 2017 is hiervoor reeds budget gereserveerd. Met dit budget organiseren we extra toezicht en handhaving op het gebied van verkeersveiligheid. Daarbij gaat het met name om kleine ergernissen in de wijk, zoals onoverzichtelijke situaties, overhangend groen, belemmerende obstakels in de openbare ruimte en fout parkeren enz. Het doel is om het gemeentelijk toezicht op het gebied van verkeersveiligheid op deze manier een extra impuls te geven en te intensiveren.

Resultaten