0. Bestuur en ondersteuning

Taakveld 010: Bestuur

Omschrijving

Formatie raadsleden
Vanaf 10.000 inwoners komen er twee extra raadsleden in de gemeenteraad. Dit leidt tot structureel hogere lasten ad € 14.000, waarschijnlijk vanaf 2018. Tegenover de hogere lasten staan geen extra inkomsten.

Formatie wethouders
Op dit moment beslaan de wethoudersfuncties in totaal 1,5 fte (drie maal 0,5 fte). Wettelijk is het dubbele toegestaan. Een verhoging van het in te zetten aantal fte's veroorzaakt meerkosten in de ordegrootte van € 40.000 per 0,5 fte. Het voorstel is om de wethoudersformatie vanaf 2018 uit te breiden met 0,75 fte tot 2,25 fte (drie maal 0,75 fte). Dit leidt tot structureel hogere lasten ad € 60.000.

Naheffing WKR
De overgang met ingang van 1 januari 2016 van praktisch alle medewerkers naar de ABG-organisatie leidt voor de afzonderlijke gemeenten tot een forse overschrijding van de 1,2% vrije ruimte van het fiscale loon. In de gemeenten zijn de volgende functionarissen achtergebleven: burgemeester, wethouders, raadsleden, secretaris en griffier. Zowel voor burgemeester, wethouders als raadsleden gelden onkostenvergoedingen die aanzienlijk hoger zijn dan 1,2% van het fiscale loon. Dit resulteert in een structurele eindheffing aan de Belastingdienst van € 24.000.

Mondiale bewustwording 

Het college heeft zich herbezonnen op het thema "mondiale bewustwording". 
Besloten is om aan de relatie met Pniewy geen actieve invulling meer te geven. De situatie in Polen is inmiddels zodanig gewijzigd dat hulp en ondersteuning vanuit Alphen-Chaam niet meer echt nodig is. 

Besloten is om de banden met Kandi verder aan te halen, maar deze wel inhoudelijk te herijken. Het gemeentebestuur van Kandi ziet de relatie met Alphen-Chaam graag bestendigd en wil graag een 5-jarige overeenkomst (vriendschapsverdrag) aangaan. Daarbij zal inhoudelijk vooral worden gefocust op onderwijs en jeugd en de gelijke behandeling van vrouwen en meisjes. 

Er zal inhoudelijk aansluiting worden gezocht bij de nieuw geformuleerde werelddoelen van de VN, de zogenaamde “Sustainable Development Goals (SDG's)”, als opvolger van de Millenniumdoelen, waaraan de gemeente Alphen-Chaam zich heeft gecommitteerd.

Resultaten