Paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Het doel van deze paragraaf is meer inzicht te verkrijgen in het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Vooral omdat met het onderhoud van de kapitaalgoederen een substantieel bedrag van de begroting is gemoeid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen. In deze paragraaf zal per onderwerp worden ingegaan op het beleidskader, de voornemens voor het komend jaar en welke financiële consequenties eraan verbonden zijn.

De gemeente Alphen-Chaam heeft een grondoppervlakte van 9.363 hectare. Naast wonen, werken en recreëren heeft de gemeente de zorg voor het beheer van de openbare ruimte en gemeentelijke eigendommen op haar grondgebied. Hiervoor zijn de bovengenoemde kapitaalgoederen nodig. De kwaliteit van deze kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is mede bepalend voor het beeld van het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten.

Beleidsdocumenten

Het beleid en beheer van de gemeente Alphen-Chaam voor het onderhoud van de kapitaalgoederen is opgenomen in de volgende documenten:
- Landschapsontwikkelingsplan (2008)
- Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan (GVVP) (2010)
- Wegbeheerplan 2015-2019 (2015)
- Bosbeleidsvisie geïntegreerd bosbeheer (2011)
- Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan Alphen-Chaam 2014-2018 (VGRP) (2013)
- Groenvisie (2013)
- Meerjarig onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2014-2023 (2014)

Wegbeheerplan

Omschrijving beleidskader
In 2015 is het Wegbeheerplan 2015-2019 vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is om voor het onderhoudsniveau van de wegen de C.R.O.W. 1 Kwaliteit (minimale technische kwaliteit) te bereiken c.q. te behouden. Bij de opstelling van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma zal afstemming plaatsvinden met het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, het Rioleringsplan en het Groenbeheerplan.
De wegen worden om het jaar geïnspecteerd. Tijdens de inspectie wordt niet gelet op het gebruik van de weg. Tijdens het opstellen van het onderhoudsplan wordt echter wel gekeken naar het gebruik, de ligging en de verkeersintensiteit van de weg. Wij hanteren geen (in cijfers) uitgesproken kwaliteitsniveau. Wij hanteren de CROW systematiek die uitgaat van minimaal klein onderhoud zodat groot onderhoud kan worden uitgesteld.
Wij maken in principe geen verschil tussen onderhoudsniveau in de kern van een dorp of in buitengebieden maar in de praktijk zal een druk bereden weg met scheurvorming veel eerder onderhoud krijgen dan een rustig weggetje achteraf met dezelfde schadebeelden.

Beleidsvoornemen
Net als in 2016 zal in 2017 het planmatig onderhoud aan de wegen plaatsvinden op basis van recente visuele inspecties en het door de Raad vastgestelde Wegbeheerplan 2015-2019.  
Het groot onderhoud van de Fransebaan zal pas in 2017-2018 in 2 fasen worden uitgevoerd. Tot die tijd zullen noodreparaties worden uitgevoerd om de veiligheid van het verkeer te waarborgen. Met ingang van 2015 is bespaard op de jaarlijkse dotatie aan de voorziening wegen, echter in die mate, dat er voldoende middelen beschikbaar blijven om op een verantwoorde wijze het groot onderhoud aan de wegen te kunnen blijven uitvoeren. Het Wegbeheerplan is hierop afgestemd. Bij de jaarrekening 2015 is conform het BBV de voorziening onderhoud wegen omgezet naar een bestemmingsreserve. Hierdoor beschikken we over een hogere mate van vrijheid in de temporisering van de onderhoudsactiviteiten.

Voortgang gepland onderhoud of eventueel achterstallig onderhoud
Zoals verwoord in het wegbeheerplan is sprake van achterstallig onderhoud (volgens de CROW normen). Dit achterstallig onderhoud zal in 2019  deels zijn weggewerkt.

Financiële consequenties
In 2017 zullen de volgende werkzaamheden plaatsvinden;

Totale kosten onderstaande punten: €     767.000 (bestemmingsreserve)
- onderhoud Fransebaan, Speelveld, Goordijkstraat,
  Oude Baan, Fietspad Bovenmark, Flaasdijk, Goudbergseweg      
- winterschades   
- inspectie, voorbereiding, toezicht

- overig onderhoud asfalt- beton- en elementenverhardingen

€       42.000 (exploitatie)

- onderhoud zandwegen en semi-verhardingen

€       13.000 (exploitatie)

Vanuit de exploitatiebegroting zal in 2017 een bedrag van € 496.000 aan de bestemmingsreserve wegen worden toegevoegd.

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan

Omschrijving beleidskader
Het Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan (VGRP) is de neerslag van de wettelijke verplichting dat gemeenten dienen te beschikken over een nota waarin de gemeentelijke zorgplicht voor het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater is vastgelegd. Deze nota bepaalt de normen voor de kwaliteit van het milieu en het onderhoud.

Beleidsvoornemens
Het beheer en (groot)onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel zal in 2017 binnen de kaders van het VGRP 2014-2018 worden uitgevoerd. Uit efficiencyoverwegingen worden toekomstige rioolvervangingen integraal (riolering, wegen en groen) voorbereid. Om te voorkomen dat schoon water naar de rioolwaterzuivering wordt afgevoerd zal bij de uitvoering van deze projecten, daar waar dit mogelijk en financieel verantwoord is, verhard oppervlak worden afgekoppeld.

Voortgang gepland onderhoud of eventueel achterstallig onderhoud
Per 1 januari 2017 is geen sprake van achterstallig onderhoud. Voor al het in 2017, in het VGRP, geplande onderhoud geldt dat telkens bekeken zal worden of het onderhoud noodzakelijk is of dat bepaalde werkzaamheden verantwoord kunnen worden doorgeschoven.

Financiële consequenties
In 2017 zijn voor de voorbereiding en uitvoering van diverse projecten de volgende bedragen geraamd:
- vervanging riolering Withagen   €     183.000 (activeren)

Water

Omschrijving beleidskader
Het beleidskader van het beleidsveld water is opgenomen in het VGRP 2014-2018. Hierin zijn de doelen en maatregelen met betrekking tot  gezamenlijke waterthema’s uit het Waterplan, de Stedelijke wateropgave en de Kader Richtlijn Water (KRW) gebundeld en vastgelegd.

Beleidsvoornemens
Het gemeentelijk waterbeleid zal er op zijn gericht, overeenkomstig de Europese normen, de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater op orde te hebben en gezamenlijk met de andere waterpartners uitvoering te geven aan de in het VGRP opgenomen projecten.

Voortgang gepland onderhoud / eventueel achterstallig onderhoud
Niet van toepassing

Financiële consequenties
Niet van toepassing.

Meerjarig onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen

Omschrijving beleidskader
Het beleidskader voor het onderhoud van de diverse gemeentelijke gebouwen is het in 2014 vastgestelde meerjaren onderhoudsplan 2014-2023.

Beleidsvoornemens
In 2017 zal het planmatig onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen worden uitgevoerd op basis van het meerjaren onderhoudsplan 2014-2023.

Voortgang gepland onderhoud / eventueel achterstallig onderhoud
Voor al het in 2017, conform het meerjaren onderhoudsplan, geplande onderhoud geldt dat telkens wordt bekeken of het onderhoud noodzakelijk is of dat bepaalde werkzaamheden doorgeschoven kunnen worden.

Financiële consequenties
Op basis van het meerjaren onderhoudsplan zijn de totale kosten voor groot onderhoud in 2017 geraamd op een bedrag van € 73.000. Aan de bestemmingsreserve groot onderhoud zal in 2017 een bedrag van € 84.000 worden toegevoegd.

Groenstructuur- en groenbeheerplan

Omschrijving beleidskader
Het beleidskader is vastgelegd in de door de raad in 2013 vastgestelde Groenvisie, zijnde een groenbeleids-, groenstructuur- en groenbeheerplan. De groenvisie beoogd een duurzaam en kostenefficiënt groenbeheer. De vastgestelde Groenvisie is bijgesteld omdat het voorgestelde jaarlijkse groenbeheer en de voorgestelde planning voor het uitvoeren van de omvormingsplannen, als gevolg van de in 2015 doorgevoerde bezuinigingen, niet meer haalbaar zijn. De omvormingsplannen worden hierdoor niet uitgevoerd in een periode van circa 6 jaar maar in een periode van circa 12 jaar.

Beleidsvoornemens
Voor het onderhoudsniveau in de centrumgebieden hanteren we A kwaliteit en voor de overige gebieden B kwaliteit.

Daarnaast geldt net als in 2016 dat burgerinitiatieven voor het onderhoud meer draagvlak moeten krijgen. Als bij nieuwe plannen burgers meer dan het basisniveau willen, moeten zij zelf bijdragen in het onderhoud. Bijvoorbeeld door het adopteren van boomspiegels of  het afsluiten van schoffelcontracten.

De bezuiniging op de voorziening groen, van waaruit de omvormingsplannen worden gefinancierd, blijft ook voor 2017 gehandhaafd. Hierdoor zullen de omvormingsplannen vertraagd worden uitgevoerd. Concreet betekent dit dat eens in de twee jaar een grote omvorming wordt uitgevoerd. Door middel van bewonersbijeenkomsten krijgen inwoners de gelegenheid om beperkt te reageren op de te ontwikkelen plannen. De nieuwe plannen zullen meer sober, eentonig en zonder franje worden aangelegd.

Er wordt steeds meer gezocht naar samenwerking en verbinding door burgerparticipatie. In 2017 kunnen er met wijk- en buurtbeheerprojecten enkele pilots worden uitgevoerd.

Tevens zal het integraal afstemmen van cultuurtechnische en civieltechnische werken worden voortgezet en verbeterd. Vooral bij projecten waar nieuwe groenrenovaties (beplanting) worden voorgesteld is een goede integrale afstemming met de reconstructie van wegen en riolering noodzakelijk.

Voortgang gepland onderhoud / eventueel achterstallig onderhoud
De, op basis van de in juni 2013 vastgestelde Groenvisie, geplande werkzaamheden kunnen in 2017 conform het vastgestelde onderhoudsniveau (A kwaliteit in de centrumgebieden en B kwaliteit in de overige gebieden) worden uitgevoerd. Naast het reguliere groenonderhoud staan voor 2017 ook  omvormingen (kern Alphen) gepland.

Financiële consequenties
In 2017 zullen de volgende projecten worden uitgevoerd:

- uitvoeren diverse groenrenovaties   

 €       33.000 (voorziening)

Regulier jaarlijks onderhoud:

- onderhoud bomen en VTA-inspectie

€       66.000 (exploitatie)

- onderhoud plantsoenen

€     186.000 (exploitatie)

- gazon’s

€       32.000 (exploitatie)

- overige groenvoorzieningen

€       10.000 (exploitatie)

Vanuit de exploitatiebegroting zal in 2017 een bedrag ad € 33.000 aan de voorziening groen worden toegevoegd.