Voorwoord

Voor het jaar 2017 kunnen wij u een sluitende begroting presenteren. Daarnaast is ook het meerjarenperspectief tot en met 2020 positief. Tevens hebben wij de financiële gevolgen van de wensen, zoals deze zijn opgenomen in de perspectiefnota 2017-2020, verwerkt in de meerjarenbegroting 2017-2020.

Opzet begroting
De opzet van de begroting 2017 is gewijzigd ten opzichte van de begroting 2016. De nieuwe programma-indeling sluit aan bij de taakvelden zoals deze in het vernieuwde "Besluit Begroting en Verantwoording" zijn gedefinieerd. De gewijzigde programmastructuur is door de gemeenteraad vastgesteld. Naast de gewijzigde programmastructuur zijn bij de diverse programma's 39 indicatoren opgenomen die vanuit het BBV verplicht zijn gesteld. De cijfers die bij de indicatoren zijn opgenomen, betreft de cijfers zoals deze zijn opgenomen op de website "Waar staat je gemeente.nl".

De begroting 2017 betreft de eerste begroting in deze vernieuwde opzet. De komende jaren zal deze dan ook verder verfijnd en geoptimaliseerd worden. Op dit moment zijn bijvoorbeeld nog niet voor alle indicatoren de beoogde maatschappelijke effecten geformuleerd en is bij de indicatoren slechts een beperkt aantal cijfers opgenomen.

Het staat de raad uiteraard vrij om verbeteringen in de begroting aan te brengen. Hiertoe kunnen bijvoorbeeld extra indicatoren worden toegevoegd die het inzicht in de begroting vergroten.

Financieel perspectief
Zoals bij de perspectiefnota al het geval was, is ook in de meerjarenbegroting 2017-2020 sprake van een positief financieel meerjarenperspectief. Dit wordt mede veroorzaakt door het positieve financiële effect vanuit de septembercirculaire. De structureel hogere uitkering vanuit het gemeentefonds, op basis van de septembercirculaire is in de meerjarenbegroting verwerkt.

Woonlasten
In de perspectiefnota werd nog uitgegaan van een stijging van de opbrengsten onroerende zaakbelasting met 3½% in de jaren 2017 en 2018 en met 1% in 2019 en 2020. In deze meerjarenbegroting is uitgegaan van een opbrengstenstijging van 2% in 2017, gevolgd vanaf 2018 door een jaarlijkse opbrengststijging van 1%.

Tot slot
In de raadsvergadering van 10 november 2016 behandelen wij de programmabegroting 2017. Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt op 2 november, voor alle raads- en burgerleden, een toelichting op de begroting gegeven.

Alphen-Chaam, 18 oktober 2016

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ALPHEN-CHAAM

Mr. M.M. Hendrickx,   

Mr. J.W.M.S. Minses

Secretaris

Burgemeester