1. Colofon
 2. Voorwoord
 3. Inleiding
 1. Lasten 5.1

  0. Bestuur en ondersteuning
 2. Lasten 5.6

  1. Veiligheid
 3. Lasten 10.2

  2. Verkeer en vervoer
 4. Lasten 0.5

  3. Economie
 5. Lasten 2.9

  4. Onderwijs
 6. Lasten 9.6

  5. Sport, cultuur en recreatie
 7. Lasten 30.5

  6. Sociaal domein
 8. Lasten 11.0

  7. Volksgezondheid en milieu
 9. Lasten 8.6

  8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
 10. Lasten 3.2

  Algemene dekkingsmiddelen
 11. Lasten 12.9

  Overhead
 12. Lasten 0.0

  Vennootschapsbelasting
 13. Onvoorzien
 1. Paragraaf A: Lokale heffingen
 2. Paragraaf B: Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 3. Paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen
 4. Paragraaf D: Financiering
 5. Paragraaf E: Bedrijfsvoering
 6. Paragraaf F: Verbonden partijen
 7. Paragraaf G: Grondbeleid
 1. Overzicht van baten en lasten
 2. Incidentele baten en lasten
 3. Overzicht van reserves en voorzieningen
 4. Overzicht mutaties reserves
 5. Investeringsplan 2017 - 2020
 6. Investerings- en financieringsstaat